Vedtægter

Foreningens navn: Brugernes Akademi (The Users’ Academy)

Formålsparagraf: Foreningens formål er at drive og udvikle lokale såvel som landsdækkende projekter, der har fokus på skadesreduktion, lighed i sundhed, mestringsstrategier og generel opslysning om stofbrugere og stofkultur.I Brugernes Akademi ved vi, at der findes ressourcer i målgruppen af udsatte stofbruger. Langt de fleste stofbrugere vil nemlig gerne engagere sig socialt og politisk i deres egen sag og samfundet som sådan. Foreningens formål er derfor at drive og udvikle landsdækkende indsatser og aktiviteter, hvori det organiserende princip er at gøre stofbrugerne til medskabere og udførere af vores indsatser. De udsatte stofbrugere i Danmark har i mange år været udfordret ved, at der mangler en instans, der kan samle og formidle målgruppens perspektiv og erfaringer til den politiske beslutningsproces og til de fagfolk og myndighedspersoner, der arbejder med målgruppen. Brugernes Akademi er bl.a. stiftet for at gøre op med det væld af skadelige myter, der eksisterer om stofbrugere og stofkultur.

§ 1 Medlemskab: Som medlem kan optages enhver. Personer ansat i, eller med tilknytning til, den private behandlingsindustri, kan dog aldrig blive valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og tilslutte sig foreningens formålsparagraf.

§ 2 Kontingent: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der vil blive taget hensyn til det enkelte medlems livs vilkår, bestyrelsen kan lave aftaler om kontingent nedsættelse eller fritagelse. Det skal aldrig blive den enkeltes økonomi der er bestemmende for om man kan bliver medlem. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingent for 1-årigt medlemskab ved den stiftende generalforsamling pr. 7. april 2012 er kr. 100.

§ 3 Indmeldelse: Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer, eller via indbetaling på foreningens konto, hvor navn og e-mail skal registreres ved overførslen.

§ 4 Udelukkelse og eksklusion: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder øvrige medlemsforpligtelser. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 5 Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel på foreningens hjemmeside eller på facebook. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside og Facebook-gruppe senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

§ 6 Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år, v. formand eller næstformand 3) Nedsatte udvalg aflægger beretning for det forløbne år 4) Forelæggelse af årsberetning (inkl. et revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 6) Fastsættelse af kontingent 7) Behandling af indkomne forslag 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år) 9) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 10) Eventuelt

§ 7 Bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan træffe beslutninger over Facebook-siden for bestyrelsesmedlemmer, hvis der er behov for dette før næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen kan til hvert en tid indsætte nye bestyrelsesmedlemmer, hvis der er poster som ikke længere er besat. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra mere end 2 møder uden at melde afbud til formand eller næstformand, kan bestyrelsen afsætte medlemmet fra bestyrelsen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol/beslutningsreferat. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består udover en formand, en kasserer og en sekretær, så vidt muligt af en repræsentant fra hver af landets 5 regioner (Region Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland). Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling eller af bestyrelsen på bestyrelsesmødet, hvis der er opstået ledige poster før generalforsamlingen. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer på dagen for generalforsamlingen, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 1.

§ 8 Regnskab: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive fornødent materiale for det foregående år til den valgte revisor, i overensstemmelse med bevillingsgiveres bevillingsbetingelser, dog under forudsætning af, at der i regnskabsåret har været fornødne midler til afholdelse af revisionsudgifterne. Det reviderede regnskab, forsynet med revisorens påtegning og underskrift, forelægges generalforsamlingen.

§ 9 Revision: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og evt. også en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå materialet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, eller i overensstemmelse med eventuelle bevillingsgiveres betingelser, og regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10 Tegning og hæftelse: Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 11 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/ almen velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. (revideret på generalforsamling d. 26. april 2018)